Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) powstał w połowie 2013 roku w wyniku systemowych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mieszkańcy gminy Miasto Puławy i gminy Puławy mogą nieodpłatnie oddawać odpady powstające w gospodarstwa domowych.

W punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione poniżej: opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka papierowe, itp.), opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metali (puszki), opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, itp.), opakowania ze szkła, zużyte opony, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze jadalne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, środki ochrony roślin, odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście, skoszona trawa), odpady wielkogabarytowe, popiół. Odpady oddawane do PSZOK powinny być posegregowane pod względem rodzaju. Odpady ciekłe należy dostarczać w oryginalnych opakowaniach, aby możliwa była ich klasyfikacja.

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

  • przestrzegania regulaminu PSZOK,
  • przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
  • zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;
  • zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
  • stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 08:00 do 14:00. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu: 663 761 555 lub 81 886 20 18 wew. 123, 105, 106.

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: regulamin PSZOK