Selektywna zbiórka pięciu frakcji odpadów

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) gminy zobowiązane są do zorganizowania selektywnej zbiórki pięciu frakcji odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Mając powyższe na względzie, a także posiłkując się przepisami art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. jako zarządzający Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych zawiadamia, że w przypadku łącznego zbierania odpadów zielonych i odpadów kuchennych będą one przyjmowane do instalacji pod kodem ex 20 01 08 Bioodpady (ulegające biodegradacji odpady kuchenne wraz z odpadami z ogrodów i parków), zaś w przypadku zbierania odrębnego – odpady kuchenne będą przyjmowane pod kodem 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, natomiast odpady zielone – pod kodem 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji.
Ze względu na całkowicie odmienny sposób zagospodarowania tych fakcji odpadów przewiduje się, że odpady zbierane łącznie będą przyjmowane do instalacji za opłatą wyższą, niż w przypadku frakcji zbieranych oddzielnie.
Jednocześnie przypominamy o konieczności całkowitego wyeliminowania z odpadów kuchennych i odpadów zbieranych łącznie jako bioodpady, wszelkich odpadów pochodzenia zwierzęcego, w tym np. mięsa, kości, skór i tłuszczów. Odpady te nie mogą trafiać do żadnej z tych frakcji. W przypadku zanieczyszczania produktami pochodzenia zwierzęcego, odpady będą traktowane jako zmieszane odpady komunalne i przyjmowane pod kodem 20 03 01.