ZUOK
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) jest zorganizowaną częścią Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2 i wykonuje w ramach tej Spółki zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych mieści się w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96. Do Zakładu przyjmowane są zmieszane odpady komunalne i odpady z selektywnej zbiórki prowadzonej przede wszystkim „u źródła ich powstawania”, tj. w gospodarstwach domowych oraz odpady biodegradowalne. Odpady poddawane są przetwarzaniu (sortowanie, kompostowanie, rozdrabnianie) stanowiącemu procesy odzysku R3, R5, R12 oraz unieszkodliwianiu na kwaterach poprzez składowanie – proces D5.

Krótka historia Zakładu:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych powstał w 2001 r. W skład Instalacji wchodziła kwatera składowiska odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25000 ton oraz instalacja pomocnicza – linia technologiczna przygotowania zawiesiny biofrakcji i sortownia odpadów. W 2012 r. rozpoczęto modernizację Zakładu, w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy i Gmin Ościennych poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach – poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów”. W sierpniu 2014 r. Zakład uzyskał stosowne pozwolenie na użytkowanie.

Obecnie w skład zmodernizowanej Instalacji wchodzą:

  • instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, na którą składają się procesy mechanicznego przetwarzania (sortowania) i stabilizacji tlenowej/kompostowania,
  • instalacja biologicznego przetwarzania odpadów – fermentacji i stabilizacji tlenowej o wydajności 7000 Mg rocznie,
  • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – I kwatera, składowisko istniejące o łącznej pojemności ok. 300000 m 3  – składowisko poddane rekultywacji,
  • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – II kwatera, składowisko nowe o łącznej pojemności ok. 172000 m 3 ,
  • instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych. Dodatkowo, dzięki modernizacji, Zakład wyposażono w szereg nowoczesnych i wydajnych maszyn, których zastosowanie nie tylko ułatwia pracę, czyniąc ją bardziej efektywną, ale także ma znaczący wpływa na ochronę elementów środowiska przyrodniczego.

Moce przerobowe i technologia:
Maksymalna wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów wynosi 60000 Mg/rok, a instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów – 26000 Mg/rok.

Zastosowana technologia umożliwia prowadzenie następujących procesów w zakładzie:

  • mechanicznego i ręcznego sortowania zmieszanych odpadów komunalnych,
  • mechanicznego i ręcznego sortowania (doczyszczania) odpadów z selektywnej zbiórki,
  • kompostowania odpadów organicznych,