Deklaracja dostępności

Wstęp oraz nazwa podmiotu


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Dęblińskiej 2, 24 – 100 Puławy
, tel: 81 886 87 68 fax: 81 886 87 68 wew. 116, e – mail: info@zuk.pulawy.pl, dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Chcemy, aby nasz serwis był łatwy w użyciu, czytelny, zrozumiały, pomocny w życiu codziennym, dostępny dla wszystkich bez względu na wiek i poziom sprawności oraz dostępny na dowolnym urządzeniu.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zuk.pulawy.pl..

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-08

Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktów jest Sylwia Molenda, e-mail: info@zuk.pulawy.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 886 87 68.
Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. promocyjne). Multimedia nie posiadają napisów dla osób niedowidzących.
na stronie znajduje się wiele plików do pobrania, w których może brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, grafik, część dokumentów umieszczona jest w formie skanów (pdf).

W celu dostosowania strony internetowej do wymogów, do końca 2021 r. dodamy możliwość korzystania z wersji kontrastowej oraz opcję stopniowego zwiększanie rozmiaru tekstu i przywracanie wartości domyślnych.

Ułatwienia na stronie zuk.pulawy.pl:

uporządkowana, przejrzysta, aktualizowana na bieżąco strona,
sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
treść publikacji dostępna jest z poziomu uporządkowanego menu, każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji, menu dostępne za pomocą skrótów klawiszowych,
strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZUK Sp. z o. o.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp.
Żądanie musi zawierać :

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

ZUK Sp. z o.o. zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ZUK Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ZUK Sp. z o.o. zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link przekierowujący na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-” – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

Dostępność architektoniczna

Nieruchomości Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. zlokalizowane są przy:
a) ul. Dęblińskiej 2 – siedziba główna (lokale wynajmowane),
b) ul. Przemysłowej 1 – Schronisko dla bezdomnych zwierząt,
c) ul. Dęblińskiej 96 – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,
d) ul. Budowlanych 3 – cmentarz komunalny,
e) ul. Komunalnej 11 – kompostownia,
f) ul. Składowej 3 – nowa siedziba (w budowie),

a) Siedziba główna – ul. Dęblińska 2 (lokale wynajmowane)
Ze względu na sytuację epidemiologiczną wejście dla interesantów przewidziano wyłącznie od strony
ul. Dęblińskiej. Obsługa interesantów odbywa się w przedsionku. Preferowany jest kontakt telefoniczny lub e – mailowy. Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej
i dezynfekcja rąk. W budynku nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku jest winda.
Przed budynkiem od strony ul. Dęblińskiej wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

b) Schronisko dla bezdomnych zwierząt – ul. Przemysłowa 1
Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.
W budynku nie ma windy – budynek parterowy.
Przed budynkiem od strony ul. Przemysłowej wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

c) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – ul. Dęblińska 96
W budynku nie ma windy.
Przy wejściu do budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

d) Cmentarz komunalny – ul. Budowlanych 3
Na parkingu przed cmentarzem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych.
W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma windy – budynek parterowy.

e) Kompostownia – ul. Komunalna 11
Wstęp tylko dla pracowników.

g) Siedziba Spółki – ul. Składowa 3
Obiekt w budowie.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W obiektach ZUK Sp. z o. o. nie funkcjonuje elektroniczny tłumacz języka migowego.
Pracownicy nie posiadają umiejętności komunikowania się przy pomocy języka migowego.
Do obiektów Spółki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

 • kontakt telefoniczny/ fax: 81 886 87 68 lub 81 886 20 18 / 81 886 87 68 wew. 116
 • kontakt mailowy: info@zuk.pulawy.pl
 • kontakt listowny: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy
 • kontakt poprzez ePUAP: /ZUK-PULAWY/SkrytkaESP