Rozbudowa ZUOK

logoPROBeneficjent – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, informuje, iż w dniu  05.10.2011 r. podpisał umowę nr 04/10-UDA-RPLU.06.01.00-06-034/10-00-0528 z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu nr 04/10-WND-RPLU.06.01.00-06-034/10 pn. „Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy Gmin Ościennych, poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach – poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów”, w ramach VI Osi Priorytetowej: Środowisko i Czysta Energia, działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska – Kategoria II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
W ramach realizacji powyższego projektu planuje się między innymi:

 • modernizację i rozbudowę linii sortowniczej
  budowę segmentu obróbki frakcji energetycznej (RDF)
 • modernizację i rozbudowę segmentu przygotowania biofrakcji
 • budowę segmentu kompostowania w bioreaktorach zamkniętych
 • budowę placu dojrzewania i waloryzacji biostabilizatu/kompostu
 • budowę nowej niecki kwatery składowania odpadów
 • budowę dróg i placów manewrowych potrzebnych do funkcjonowania Zakładu po rozbudowie i modernizacji
 • budowę pomieszczeń socjalno – sanitarnych dla pracowników Zakładu
 • budowę instalacji i sieci wewnątrzzakładowych potrzebnych do funkcjonowania planowanego obiektu
  budowa ogrodzenia i zagospodarowanie zielenią ochronną
 • zakup maszyn i urządzeń transportu wewnątrzzakładowego i obsługi ZUOK w tym mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych
 • zakup samochodów – śmieciarek.

Powyższy Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Miasto Puławy.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 47.448.792,01 zł brutto
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 38.600.843,30 zł
Dofinansowanie w formie płatności ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 28.950.632,48 zł i stanowiącej 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.