Dopuszczone odpady do składowania w ZUOK

Informacja dotycząca rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.  w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277) od 1 stycznia 2016 r. każdy posiadacz odpadów dostarczający odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, które podlegają unieszkodliwianiu poprzez składowanie (proces D5) jest zobowiązany przedłożyć wyniki badań określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

W przypadku braku badań lub wyników o przekroczonej dopuszczalnej granicznej wartości wyznaczonych parametrów odpady nie będą przyjmowane.

Źródło: informacja