Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK

Dnia 29.05.2017 r. została podpisana umowa nr RPLU.06.03.00-06-0001/16-00 z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu nr RPLU.06.03.00-06-0001/16 pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK”, w ramach 6 Osi Priorytetowej: Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie zasobów 6.3 Gospodarka Odpadami– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W ramach realizacji powyższego projektu Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach planuje między innymi:
• wybudowanie kompostowni odpadów zielonych w formie utwardzonego placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
• rekultywację części pola zalądowania osadów pościekowych na terenie którego powstanie kompostownia,
• rekultywację istniejącej niecki (kwatera I) składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne,
• zakupy inwestycyjne.

Całkowita wartość naszego Projektu wynosi: 21 342 820,00 zł brutto.
Całkowite wydatki kwalifikowalne naszego Projektu wynoszą : 17 276 000,00 zł.
Dofinansowanie w formie płatności ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 11 747 680,00 zł , która stanowi 68 % kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych naszego Projektu.