• zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
  • wywóz i unieszkodliwianie odpadów
  • selektywna zbiórka odpadów
  • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
  • zagospodarowanie terenów zieleni
   
       
   
Działy i zakłady

Dział realizacji usług

Harmonogramy wywozów

Wzory umów,

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

W przygotowaniu ...


Newsletter

Strona główna

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje, że ulotka "Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2017 rok" zawiera następujące błędy:

REJON 1 - odbiór odpadów surowcowych odbędzie się w dniu 16.01.2017 r.

REJON 4 - brak ul. Słonecznej w wykazie ulic


KOMUNIKAT


Informujemy, iż w dniu 12.12.2016 r. w  Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach ul. Dęblińska 2, odbędzie się IV publiczna licytacja na sprzedaż maszyn i urządzeń o godz. 10.00, pok. nr 213,  szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Przetargi - pn. Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń poprzez IV publiczną licytację.

KOMUNIKAT


Zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Puławy: Nr XXXI/278/16, Nr XXXI/280/16, Nr XXXI/281/16 z dnia 24 listopada 2016 r. od dnia 1 stycznia 2017 r. składanie deklaracji, dokonywanie wpłat jak również załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać w Urzędzie Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż posiadacz odpadów zgodnie z art. 66, 67 i 69 Ustawy z dnia 14-12-2012 r. o odpadach ma obowiązek prowadzić ich ewidencję oraz przekazywać następnemu posiadaczowi odpadu Kartę Przekazania Odpadu oraz Kartę Podstawowej Charakterystyki Odpadu.

Kartę Podstawowej Charakterystyki Odpadów należy wypełnić w oparciu o przespisy Ustawy z dn. 14-12-2012 r. o odpadach (art. 109, 110) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16-07-2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

Wzór Karty Podstawowej Charakterystyki Odpadów oraz Karta Przekazania Odpadów znajdują się w zakładce "wzory umów".


KOMUNIKAT

W najbliższą niedzielę tj. 23 października br. odbędzie się kolejna, już IV edycja Biegu Na 6 Łap w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach. Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły w zakładce "Schronisko".

KOMUNIKAT


Informujemy, iż w dniu 15.07.2016 r. w  Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o.w Puławach ul. Dęblińska 2, odbędzie się III publiczna licytacja na sprzedaż maszyn i urządzeń o godz. 10.00, pok. nr 213, szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Przetargi - pn. Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń poprzez III publiczną licytację.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż w dniu 5.07.2016 w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach ul.Dęblińska 2, odbędzie się II publiczna licytacja na sprzedaż maszyn i urządzeń o godz. 10:00, pok. 213, szczegółowe informacje znajdują sie na naszej stronie internetowej w zakładce Przetargi - pn. Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń poprzez II publiczną licytację.


KOMUNIKAT

Informujemy, iż w dniu 14.06.2016 r. w  Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o.w Puławach ul. Dęblińska 2, odbędzie się publiczna licytacja na sprzedaż maszyn i urządzeń o godz. 10.00 i o godz. 12.00, pok. nr 213,  szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Przetargi - pn. Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń poprzez publiczną licytację.

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach informuje, że w okresie od 10.06.2016 r. do 23.07.2016 r.będą prowadzone prace budowlane polegające na wykonaniu brakujących chodników pomiędzy grobami. Wykonawca: firma Profence z Lublina, dokona demontażu małej architektury (m.in. ławki, obrzeża, kostka), która znajduje się na miejscu położenia docelowego chodnika i złoży w najbliższym otoczeniu grobu.Prosimy właścicieli grobów o zabranie zdemontowanych elementów, w przeciwnym razie zostaną usunięte przez Zarządcę cmentarza.Ławki będzie można ponownie zamontować po ukończeniu prac budowlanych.

KOMUNIKAT

W dniu 25.03.2016 r. kasa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. będzie czynna do godziny 12:00


KOMUNIKAT

Informacja dotycząca dopuszczania odpadów do składowania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych : wyświelt


Informacja prasowa o schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach : wyświetl

KOMUNIKAT

W dniu 14.04.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym zlokalizowanym przy ul. Budowlanych w Puławach Etap I - podetap część A. Wykonawcą robót związanych z w/w inwestycją jest firma SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczotka z siedzibą w 08 - 504 Ułęż, Sarny 28 A.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie wytyczenia geodezyjnego
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie robót rozbiórkowych
- wykonanie adaptacji istniejącego muru oporowego na ścianę kolumbarium, służącą upamiętnianiu istotnych dla lokalnej społeczności wydarzeń
- wykonanie jednej ściany kolumbarium ze 150 niszami do pochówku
- wykonanie ciągów pieszych wokół ściany kolumbarium
- urządzenie trawników.
Zgodnie z warunkami umowy z dn. 07.05.2015 r. na zrealizowanie zadania wykonawca ma 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Planowany termin zakończenia prac to 07.08.2015 r.


OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach jako zarządca Cmentarzy Komunalnych w Puławach informuje, że w miesiącu MAJ 2015 roku będzie realizowany kolejny etap projektu zagospodarowania Cmentarza Komunalnego przy ul. Budowlanych.
Prace będą polegały na założeniu nowej zieleni na szerokości 1,5 m od krawędzi ciągu pieszo-jezdnego.
W związku z powyższym prosimy o przesadzenie własnych roślin do końca maja. Pozostawione rośliny zarządca zagospodaruje we własnym zakresie.


Wszelkie pytania prosimy zgłaszać do Gospodarz Cmentarza oraz do biura przy ul. Dęblińskiej 2.

Tel. 695 616 223 - Gospodarz
Tel. 081 886 87 68 wew. 106 - biuro                                       

                            KOMUNIKAT


   28 lutego odbędzie się oficjalne otwarcie nowego schroniska dla zwierząt przy ulicy Komunalnej. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w imprezie towarzyszącej temu wydarzeniu. Czworonogi zostaną przeprowadzone ze starego do nowego schroniska przez wolontariuszy. Po przecięciu wstęgi na placu nowego schroniska odbędzie się prezentacja zwierząt, wykład behawiorysty na temat opieki nad czworonogami, zwiedzanie schroniska oraz poczęstunek. Dla uczestników imprezy przewidziane są upominki od Urzędu Miasta, a pierwszych pięć osób, które zdecydują się zaadoptować pieska ze schroniska, otrzyma wyprawkę ze wszystkimi potrzebnymi produktami dla swojego nowego pupila.
   Wszystkich chętnych zapraszamy na godz. 10:45 przed Urząd Miasta, skąd autobusem komunikacji miejskiej przejadą do starego schroniska przy ul. Dęblińskiej.  Jako bilecik wstępu prosimy o przyniesienie ze sobą puszki pokarmu dla podopiecznych schroniska. Powrót autobusem o godz. 13:00 z nowego schroniska pod Urząd Miasta.
Projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy Gmin Ościennych, poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach - poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach w ramach VI Osi Priorytetowej: Środowisko i Czysta Energia, działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska – Kategoria II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

czytaj więcej...


Uroczystość otwarcia rozbudowanej i zmodernizowanej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach odbyła się 30.09.2014 r.

   Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Parku Naukowo – Technologicznego w Puławach przemówieniami  m.in. Prezesa Tomasza Wadasa, Prezydenta Janusza Grobla i przedstawicieli władz.

czytaj więcej...


KOMUNIKAT

 

W dniu 18.08.2014r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. uzyskał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej i zmodernizowanej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy Gmin Ościennych, poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach - poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów" współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Decyzja ta kończy niełatwy, prawie dwuletni okres prowadzonych robót budowlanych. W związku z powyższym w dniu 30.09.2014r. planowane jest uroczyste otwarcie Zakładu wraz z jego poświęceniem. Wśród zaproszonych gości są m.in. przedstawiciele władz państwowych, Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego  w Puławach, Gminy Miasto Puławy, okolicznych gmin oraz Spółdzielni Mieszkaniowych i lokalnych firm. Relacja z uroczystości wraz z dokumentacją fotograficzną zostanie zamieszczona na stronie internetowej na początku października bieżącego roku.KOMUNIKAT


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku, gmina przejmuje obowiązek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamian za prawo poboru opłaty od mieszkańców gminy.


Gmina Miasto Puławy od 1 lipca przejmuje obowiązek odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów będzie się odbywał na takich samych zasadach jak dotychczas.


Informacje o nowym systemie gospodarki odpadami można również znaleźć na stronie www.um.pulawy.pl/czystagmina. Można tam znaleźć podstawowe informacje, dotyczące nowych zasad w gospodarce odpadami, które wprowadza znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znajdziemy tam między innymi deklaracje i wzory deklaracji, które każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wypełnić. Jest też zbiór najczęściej zadawanych pytań w sprawie systemu śmieciowego.


Szczegółowe informacje na temat nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są pod nr. tel. 81 886 87 68 w.128/129, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o..

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach uprzejmie informuje, iż w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie zachodzi konieczność wypowiadania lub rozwiązywania umów z osobami fizycznymi (właścicielami nieruchomości zamieszkałych) na odbiór odpadów, gdyż umowy dotyczące odbioru odpadów wygasają z dniem 1 lipca 2013 r.
Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy posiadają podpisane z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach umowy na odbiór odpadów o konieczności uregulowania do dnia 30 czerwca 2013 r. należności za wykonywane przez Spółkę usługi odbioru odpadów.
Ponadto informujemy, że istnieje możliwość wykupu pojemników na odpady stanowiących własności ZUK Sp. z o.o. w Puławach.
Więcej informacji w sprawie wykupu pojemników można uzyskać pod nr tel. (81) 886 20 18


                                                                          KOMUNIKAT

   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winno się wnosić na indywidualny numer konta bankowego, nadany przy składaniu deklaracji. Właścicielem konta bankowego jest Urząd Miasta Puławy.

   
   
   
Copyright © 2007 ZUK w Puławach. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt DDesign